Доц. д-р Светлозар Стефанов

 

 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ !

 
Начало Биография Публикации Дисциплини За контакти СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 СТАРТИРА ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

 Стартира официалния сайт на Доц. д-р Светлозар Стефанов


Прочети всички новини

 Начало
 Биография
 Публикации
 Дисциплини
 Професионално обучение
 Център за обучение
 Контакти

 Правила за работа
 За вас студенти
 Мисли за образованието
 Вицове
 Галерия
 Полезни връзкиПРАВИЛА ЗА РАБОТА

   Уважаеми студенти,

През настоящия семестър Ви предстои изучаването на учебна дисциплина в областта на счетоводството. Счетоводните дисциплини имат своя вътрешна логика. В повечето случаи, при счетоводните дисциплини, всяка следваща тема, обект на разглеждане в лекционния курс, ще се базира на знания, получени в предходните тематични единици. Пропускането на някоя от лекциите или неразбирането на материала, изнесен в нея, практически ще направи невъзможно изучаването на учебния материал от следващите тематични единици. Именно по това счетоводните дисиплини се различават от другите икономически дисциплини. Ако например по дисциплината "Публични финанси" могат да се получат знания за косвените данъци, без да се познават местните данъци и такси или преките подоходни данъци, или да се получат знания за осигурителните отношения в република България без да се познават принципите на данъчното облагане, по счетоводните дисциплини, в повечето случаи, това практически не е възможно.

Получаването на трайни знания и усвояването на основните принципи и логика на счетоводството изисква постоянни занимания от страна на студентите, по време на семестъра. Моля Ви не изпадайте в заблуждението, че учебният материал може да бъде усвоен само в дните между два последователни изпита, в рамките на изпитната сесия. Освен това не разчитайте на знанията по счетоводство, получени в средното училище. Много бързо ще се убедите, че във висшето училище счетоводните дисциплини се интерпретират по един твърде различен начин, като акцентът се поставя предимно върху формирането на счетоводно мислене, а не върху механичното заучаване и дори наизустяване на счетоводните статии, посредством които следва да намери отражение съответната стопанска операция.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ
1.Редовно посещаване на учебните занятия, навременно влизане в час и дисциплина по време на занятията. От вас се очаква редовно да посещавате учебните занятия, да влизате в час и да заемате местата си до неговото започване, да не внасяте храна и напитки в учебните помещения. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите, намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират. Умоляваме студентите, които по уважителна или неуважителна причина са закъснели за лекция или семинарно занятие (упражнение) повече от 5 минути да не влизат в залата, а да изчакат почивката и да влязат на следващата лекция или семинарно занятие.
2. Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се разглежда на лекция или семинарно занятие.
3. Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.
4. Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност. Последното включва и задължението на студентите (особено на семинарни занятия) да почистват черната дъска.
5. По време на лекция, семинарно занятие или при провеждане на текущ контрол не се допуска ползването на мобилни телефони и други средства за мобилна комуникация. По време на лекция, семинарно занятие, при провеждане на текущ контрол или изпит, мобилните телефони на студентите следва да бъдат изключени и прибрани. Ако по време на лекция или семинарно занятие, както и при провеждане на текущ контрол или изпит, се чуе позвъняване на мобилен телефон, студентът следва да напусне лекционната зала.
6.Ако в процеса на работа възникнат въпроси или проблеми, свързани с усвояването на изучавания учебен материал, винаги може да разчитате на моята помощ. Можете да посещавате обявените часове за консултации, като при необходимост могат да се провеждат консултации извън официално обявените, но тяхното време трябва да бъде уточнено предварително. За целта може да ползвате предоставените електронни адреси от линка „за контакти.” Преди да зададете въпрос по мейл или на консултация, моля прочетете внимателно правилата за работа за всяка дисциплина, поместени на настоящия сайт. Ако в правилата за работа е посочен отговора на Вашия въпрос, Вие няма да получите отговор. Ще Ви помоля, когато посещавате часовете за консултации, предварително да си подготвите конкретни въпроси и/или задачи за да мога да Ви бъда максимално полезен. Надявам се разбирате, че в часовете за консултации няма как да бъдат повторно изнесени определени лекции или да бъдат решени всички задачи, които са били предмет на обсъждане на семинарно занятие.
7. Искам също категорично да изясня, че ползването и респективно закупуването на включените в учебните програми учебници и учебни пособия не е задължително. По ваш избор може да ползвате други източници за подготовката си за текущия контрол и изпита. Оценката Ви няма да зависи от това дали сте ползвали препоръчаната литература а единствено и само от академичните Ви постижения и резултатите, показани при провеждането на текущия контрол и изпита.


Светлозар Стефанов        Дизайн и програмиране: Милен Атанасов