Доц. д-р Светлозар Стефанов

 

 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ !

 
Начало Биография Публикации Дисциплини За контакти СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 СТАРТИРА ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

 Стартира официалния сайт на Доц. д-р Светлозар Стефанов


Прочети всички новини

 Начало
 Биография
 Публикации
 Дисциплини
 Професионално обучение
 Център за обучение
 Контакти

 Правила за работа
 За вас студенти
 Мисли за образованието
 Вицове
 Галерия
 Полезни връзки

1. Автореферат и научни трудове, които са части от дисертационен труд, с който лицето е получило образователната и научна степен “доктор”

Проблеми при счетоводното отчитане на инвестициите в търговските дружества
Стефанов, С. Автореферат върху дисертационен труд на тема: “Проблеми при счетоводното отчитане на инвестициите в търговските дружества” за присъждане на образователната и научна степен “Доктор,” Варна, 1999 г.

Проблеми при счетоводните третиране на инвестициите в държавни ценни книжа
Стефанов, С. Проблеми при счетоводните третиране на инвестициите в държавни ценни книжа. Отпечатан в сборник доклади от юбилейната научна конференция, Свищов, 1996, с. 213-220

Счетоводно отчитане на непаричните вноски
Стефанов, С. Счетоводно отчитане на непаричните вноски. Известия на икономически университет – Варна, 1997, № 3, с. 84-90.

Оценка на инвестициите във валутни ЗУНК облигации – проблеми и счетоводно третиране
Стефанов, С. Оценка на инвестициите във валутни ЗУНК облигации – проблеми и счетоводно третиране. Български счетоводител, № 7-8. 1997, с. 34-382. Научни трудове за участие в конкурса за доцент

2. 1. Други публикации

Икономиката и развитието на обществото - отзив от една научна конференция
С. Стефанов, Д. Димова. Икономиката и развитието на обществото - отзив от една научна конференция. Български счетоводител 2000, № 17, с. 16-18

Хармонизация на счетоводството – отзив от една научна конференция
Стефанов, С. Хармонизация на счетоводството – отзив от една научна конференция.Отпечатан в “Български счетоводител,” 2002, № 14, с. 20-21.

Финансовата и счетоводна теория и практика в процеса на присъединяването към Европейския съюз
С. Стефанов, А. Григорова. Финансовата и счетоводна теория и практика в процеса на присъединяването към Европейския съюз (отзив от една научна конференция). Отпечатан в “Български счетоводител,” 2004, № 20, с. 2-3

2. 2. Монографии, студии

Оценките на активите и пасивите и влиянието им за формирането на резерви
Георгиев, В. С. Стефанов Оценките на активите и пасивите и влиянието им за формирането на резерви. Годишник на Икономически Университет - Варна, том 69, 1999, с. 63-88.

Проблеми при счетоводното отчитане на дългосрочните капиталови инвестиции
Стефанов, С. Проблеми при счетоводното отчитане на дългосрочните капиталови инвестиции. Годишник на Икономически Университет – Варна, том 73, 2001, с. 396-430

Счетоводният баланс – минало и настояще.
Счетоводният баланс – минало и настояще. Издателство “Наука и икономика.” Икономически университет. Варна, 2006, с. 1-156

2. 3. Научни доклади

Възможности и проблеми при счетоводното третиране на капитала в съвременните условия
С. Стефанов, Г. Колев. Възможности и проблеми при счетоводното третиране на капитала в съвременните условия. Сборник доклади от научна конференция на тема “Икономиката в преход - стабилизация и растеж,”Варна, 1999 с. 269- 273

Някои виждания относно счетоводното третиране на преотстъпения данък върху печалбата
Стефанов, С. Някои виждания относно счетоводното третиране на преотстъпения данък върху печалбата. Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници на тема “Бизнес промените и предизвикателствата на XXI век,” 1999, с. 28-33

За счетоводството и счетоводителите в съвременните условия
Б. Тончев, С. Стефанов. За счетоводството и счетоводителите в съвременните условия. Сборник доклади от научна конференция с международно участие на тема “Икономиката и развитието на обществото “, Варна, Университетско издателство 2000, с. 164-171

Счетоводни и данъчни аспекти на договорите за финансов лизинг
С. Стефанов, Д. Димова. Счетоводни и данъчни аспекти на договорите за финансов лизинг. Сборник доклади от научна конференция на тема “Науката в помощ на бизнеса и обществото,” Варна, Университетско издателство при Икономически университет 2001, с. 3-10

Някои виждания относно счетоводното третиране на стоковите операции
В. Георгиев, С. Стефанов Някои виждания относно счетоводното третиране на стоковите операции. Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие на тема”Счетоводството в началото на XXI столетие” Академично издателство “Ценов,” Свищов 2001, с. 129-134

Проблеми при оценката и представянето на инвестициите в счетоводните отчети
Стефанов, С. Проблеми при оценката и представянето на инвестициите в счетоводните отчети. Сборник доклади от научно-практическа конференция на тема “Инвестиции в бъдещето,” Варна, 2001 с. 95-98

Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи
Стефанов, С. Проблеми при отчитането на маркетинговите разходи. Сборник доклади от научна конференция на тема “Маркетингът и XXI век.” Варна, Университетско издателство при Икономически университет 2003, с.128-131

European accounting harmonization and Bulgarian legislature. Myths and reality
Stefanov, S. European accounting harmonization and Bulgarian legislature. Myths and reality. International Scientific conference” Strategies and challenges in the process of accession to the European union. Tsenov Academy of Economics Svishtov Bulgaria,2003 p. 281-287

The Accounting Principles in Bulgarian Laws
Stefanov, S. The Accounting Principles in Bulgarian Laws. Отпечатан в сборник доклади от научна конференция на тема “Globalization Challenges.” Scientific Conference FACULTY OF ECONOMICS NIS, Serbia and Montenegro, 2003, p. 263-267

Implementation of International Accounting Standard 39
S. Draganova, S. Stefanov, Implementation of International Accounting Standard 39. International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) - CompSysTech’2004, p.23-1-23-6

Application of international accountancy standards in Bulgaria. Problems and challenges
Stefanov, S., Application of international accountancy standards in Bulgaria. Problems and challenges. Октомври 2004, “Globalization Challenges” Scientific Conference FACULTY OF ECONOMICS NIS, Serbia and Montenegro 2004, p. 567-572

The accession to the European union and the challenges to the accounting in the republic of Bulgaria
Stefanov, S. The accession to the European union and the challenges to the accounting in the republic of Bulgaria. Technical University of Košice Faculty of Economics – октомври 2004, отпечатан в сборник доклади, с. 568-570

Проблеми при представянето на задбалансовите активи и пасиви във финансовите отчети
Стефанов С. Проблеми при представянето на задбалансовите активи и пасиви във финансовите отчети. Отпечатан в сборник доклади от научна сесия на тема Теоретични аспекти на икономическите изследвания. Свищов 2005, с. 18-23

Accountancy legislation of Bulgaria – at a crossroad or on the right track Integration processes in Europe
Stefanov, S. Accountancy legislation of Bulgaria – at a crossroad or on the right track Integration processes in Europe. Faculty of economics NIS, Serbia and Montenegro, Октомври 2005, p. 115-119

2. 4. Научни статии

Оценките на активите и пасивите и влиянието им за формирането на резерви
В. Георгиев , С. Стефанов Оценките на активите и пасивите и влиянието им за формирането на резерви. Годишник на Икономически Университет - Варна, том 69, 1999, с. 63-88.

Актуални аспекти на счетоводството
В. Георгиев, С. Стефанов. Актуални аспекти на счетоводството. Известия на икономически университет - Варна, 1997, № 1, с. 85-92

Инвестиционната идея
Стефанов, С. Инвестиционната идея. “Икономика,” 1997, № 11, с. 4-5

Някои виждания относно счетоводното третиране на опциите като производни финансови инструменти
Стефанов, С. Някои виждания относно счетоводното третиране на опциите като производни финансови инструменти. Баланс, счетоводство, анализ, одитинг, 1998, № 1, с. 21-23

Същност на видовете резерви и източници на формирането им
Стефанов, С. Същност на видовете резерви и източници на формирането им. Български счетоводител, 1998, № 8, с. 23-26

Относно счетоводното третиране на транзиторните и антиципативни суми и представянето им в счетоводните отчети
Стефанов, С. Относно счетоводното третиране на транзиторните и антиципативни суми и представянето им в счетоводните отчети. Известия на Икономически Университет – Варна, 1999, № 4,с. 71-78

Относно счетоводното отчитане на приватизационните сделки
Стефанов, С. Относно счетоводното отчитане на приватизационните сделки. Известия на Икономически Университет – Варна, 2000, № 4, с. 77-88

Дългосрочните облигации като обект на счетоводно отчитане
Стефанов, С. Дългосрочните облигации като обект на счетоводно отчитане. Български счетоводител, 2000, № 21,с. 17-19

Проблеми при счетоводното третиране на непаричните вноски
Стефанов, С. Проблеми при счетоводното третиране на непаричните вноски. Български счетоводител,” 2001, № 2, с. 19-20

Торгово-правовые рекомендации в бухгалтерском учете
В. Георгиев, С. Стефанов. Торгово-правовые рекомендации в бухгалтерском учете . (www.saldo.ru, 2001 г.)

Новият МСС 40 Инвестиционни имоти
Стефанов, С. Новият МСС 40 Инвестиционни имоти. Български счетоводител, 2002, № 12,с. 13-15

Счетоводното законодателство в България
Стефанов, С. Счетоводното законодателство в България. Икономика 2003, № 4, с. 92-95

Проблемът за формата на счетоводния баланс в българската теория и практика
Стефанов С. Проблемът за формата на счетоводния баланс в българската теория и практика. Български счетоводител, 2005, № 10, с. 21-28

Счетоводните системи – цели и интереси
В. Георгиев, С. Стефанов Счетоводните системи – цели и интереси. Български счетоводител, 2005, №15, с.7-9

Проблемы сведения бухгалтерского баланса болгарских предприятий
Проблемы сведения бухгалтерского баланса болгарских предприятий. Вiсник социально-економiчних дослiджень. Збiрник наукових прац. №21. Одеский державний економiчний унiверситет, с. 286-290

2. 5. Учебници и учебни помагала

Теория на счетоводството, кратък курс
В. Георгиев, С. Стефанов. Теория на счетоводството, кратък курс. “Варна- принт” АД – Варна 2000, Глава първа, стр. 5-15, Глава втора, стр. 16-26, Глава трета, стр. 27-47, 82-88,96-104

Съвременни аспекти на аграрното предприемачество в България
Т. Турлакова, С. Стефанов. Съвременни аспекти на аграрното предприемачество в България. ИК – “Геа Принт” – Варна, 2002, Глава 7, стр. 118-145, Глава осма, стр. 146-154

Сборник от задачи и тестове по въведение в счетоводството
Г. Генов, Ф. Филипова, С. Стефанов и др. Сборник от задачи и тестове по въведение в счетоводството. Варна, “Варна –принт”, 2002, Глава четвърта,стр.33-44, Глава шеста, стр. 81-95

Организация и техника на счетоводството ИК
Г. Генов, Ф. Филипова, с. Стефанов. Организация и техника на счетоводството ИК. “Геа– Принт” – Варна,, 2003, Глава трета, стр. 56-69, Глава осма, стр. 188-200

Сборник от задачи и тестове по въведение в счетоводството
Г. Генов, Ф. Филипова, С. Стефанов и др. Сборник от задачи и тестове по въведение в счетоводството. Варна, “Варна –принт”, 2003, Глава четвърта, стр. 33-46, Глава шеста, стр. 82-96

Сборник от задачи и тестове по Организация и техника на счетоводството
Г. Генов, Ф. Филипова, С. Стефанов, Р. Димитрова, М. Николов, Н. Александрова, Д. Стоева Сборник от задачи и тестове по Организация и техника на счетоводството. Варна, ИК “Геa – Принт“ – Варна 2003, Глава първа стр. 5-7, Глава четвърта, стр. 36-40, Глава пета стр. 43-53

Счетоводство и контрол
Б. Тончев, С. Стефанов и Сл. Стоянова. Счетоводство и контрол. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски.” Шумен, 2006, Част първа: глава първа, стр. 9-26, глава втора, стр. 27-47, глава трета, стр.48-68, глава четвърта, стр. 69-106. Част втора, глава втора, стр. 198-222, глава трета, стр. 223, стр. 242-245, глава четвърта, стр. 246, стр.316-336, глава пета, стр.337-344. Част трета, стр. 345, стр.374-3753. Публикации, след първа хабилитация

Теория на счетоводството - електронен учебник
С. Стефанов, Теория на счетоводството - електронен учебник. E-litera.com, 2006,2007,2008,2009, 2010

История на счетоводството - електронен учебник
Стефанов, Св. История на счетоводството - електронен учебник. E-litera.com 2009, 2010

Финансово-валутни разчети – електронен учебник
С. Стефанов, Финансово-валутни разчети – електронен учебник. E-litera.com, 2009, 2010

Счетоводство на туристическото предприятие
С. Стефанов, Счетоводство на туристическото предприятие. „Наука и икономика,” 2009

Сборник от задачи и тестове по счетоводство на туристическото предприятие
С. Стефанов, Ст. Григорова, А. Галинова. Сборник от задачи и тестове по счетоводство на туристическото предприятие. „Наука и икономика” 2010        Дизайн и програмиране: Милен Атанасов